Họp thường niên CDIO của khu vực Châu Á

◊ Thời gian: 25/3/2019 – 27/3/2019

◊ Địa điểm: Trường Đại học Thông tin NEUSOFT Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc

◊ Thành phần tham dự: 01 Đại diện Ban giám hiệu, 01 Đại diện Phòng Đảm bảo chất lượng, 02 Đại diện Khoa.

◊ Chủ đề: Cải cách và phát triển giáo dục kỹ thuật trong thời đại công nghệ mới

◊ Website sự kiện: http://cdio.neusoft.edu.cn/

Call Now