DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

STT Tên ngành Trình độ Giấy chứng nhận Trung tâm kiểm định Bộ tiêu chuẩn Kết quả
1 Quản trị khách sạn ĐH Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 07/10/2024 CEA-HCM TT04 96%
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ĐH Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 07/10/2024 CEA-HCM TT04 88%
3 Dược học ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 18/05/2025 CEA-HCM TT04 92%
4 Công nghệ thông tin ThS Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục.Có giá trị đến ngày 14/4/2027 CEA-HCM TT04 94%
5 Kiến trúc ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/4/2027 CEA-HCM TT04 88%
6 Ngôn ngữ Trung Quốc ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 VCEA TT04 90%
7 Kỹ thuật xây dựng ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 VCEA TT04 88%
8 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 VCEA TT04 94%
9 Luật kinh tế ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 VCEA TT04 92%
10 Du lịch ThS Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/2/2028 CEA

Thăng long

TT04 90%
11 Tài chính ngân hàng ThS Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/2/2028 CEA

Thăng long

TT04 86%
12 Quản trị kinh doanh ThS Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/2/2028 CEA

Thăng long

TT04 92%
13 Quản trị nhân lực ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/2/2028 CEA

Thăng long

TT04 90%
14 Điều dưỡng ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 26/1/2028 CEA-HCM TT04 92%
15 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 26/1/2028 CEA-HCM TT04 96%
16 Việt Nam học ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 26/1/2028 CEA-HCM TT04 98%
17 Đông phương học ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/11/2028 VNU-CEA TT04 88%
18 Quản lý Tài nguyên và Môi trường ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/11/2028 VNU-CEA TT04 94%
19 Thiết kế nội thất ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/11/2028 VNU-CEA TT04 88%
20 Thanh nhạc ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/11/2028 VNU-CEA TT04 86%
21 Y học dự phòng ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/11/2028 VNU-CEA TT04 92%
22 Tài chính – Ngân hàng ĐH Bachelor in Finance and Banking. Valid until 12 October 2024 AUN-QA AUN Adequate as Expected
23 Công nghệ thông tin ĐH Bachelor in Information Technology. Valid until 12 October 2024 AUN-QA AUN Adequate as Expected
24 Ngôn ngữ Anh ĐH Bachelor of Arts in English Studies. Valid until 12 October 2024 AUN-QA AUN Adequate as Expected
25 Quản trị kinh doanh ĐH Bachelor in Business Administration. Valid until 12 October 2024 AUN-QA AUN Adequate as Expected
26 Kế toán ĐH Bachelor in Accounting. Valid until 20 February 2027 AUN-QA AUN Adequate as Expected
27 Công nghệ thực phẩm ĐH Engineering in Food Technology. Valid until 20 February 2027 AUN-QA AUN Better than Adequate
28 Công nghệ sinh học ĐH Engineering in Biotechnology. Valid until 20 February 2027 AUN-QA AUN Adequate as Expected
29 Công nghệ kỹ thuật ô tô ĐH Engineering in Automotive Engineering Technology. Valid until 20 February 2027 AUN-QA AUN Adequate as Expected
30 Quản trị kinh doanh ĐH Bachelor of Business Administration Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 4 sao
31 Công nghệ thông tin ĐH Bachelor of Information Technology Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 5 sao
32 Kế toán ĐH Bachelor in Accounting Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 4 sao
33 Tài chính – Ngân hàng ĐH Bachelor in Finance and Banking Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 4 sao
34 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống ĐH Bachelor of Restaurant Management and Gastronomy Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 3 sao+
35 Công nghệ kỹ thuật – Ô tô ĐH Bachelor in Automotive Engineering Technology Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 5 sao
36 Công nghệ thực phẩm ĐH Bachelor of Engineer in Food Technology Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 5 sao
37 Công nghệ sinh học ĐH Bachelor of Engineering in Biotechnology Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 5 sao