DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

STT Tên ngành Trình độ Giấy chứng nhận Trung tâm kiểm định Bộ tiêu chuẩn Kết quả
1 Quản trị khách sạn ĐH Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 07/10/2024 CEA-HCM TT04 4.16
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ĐH Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 07/10/2024 CEA-HCM TT04 4.04
3 Dược học ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 18/05/2025 CEA-HCM TT04 4.04
4 Công nghệ thông tin ThS Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục.Có giá trị đến ngày 14/4/2027 CEA-HCM TT04 4.02
5 Kiến trúc ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/4/2027 CEA-HCM TT04 4.00
6 Ngôn ngữ Trung Quốc ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 VCEA TT04 4.06
7 Kỹ thuật xây dựng ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 VCEA TT04 4.02
8 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 VCEA TT04 4.14
9 Luật kinh tế ĐH Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 VCEA TT04 4.04
10 Tài chính – Ngân hàng ĐH Bachelor in Finance and Banking. Valid until 12 October 2024 AUN-QA AUN Adequate as Expected
11 Công nghệ thông tin ĐH Bachelor in Information Technology. Valid until 12 October 2024 AUN-QA AUN Adequate as Expected
12 Ngôn ngữ Anh ĐH Bachelor of Arts in English Studies. Valid until 12 October 2024 AUN-QA AUN Adequate as Expected
13 Quản trị kinh doanh ĐH Bachelor in Business Administration. Valid until 12 October 2024 AUN-QA AUN Adequate as Expected
14 Kế toán ĐH Bachelor in Accounting. Valid until 20 February 2027 AUN-QA AUN Adequate as Expected
15 Công nghệ thực phẩm ĐH Engineering in Food Technology. Valid until 20 February 2027 AUN-QA AUN Better as Expected
16 Công nghệ sinh học ĐH Engineering in Biotechnology. Valid until 20 February 2027 AUN-QA AUN Adequate as Expected
17 Công nghệ kỹ thuật ô tô ĐH Engineering in Automotive Engineering Technology. Valid until 20 February 2027 AUN-QA AUN Adequate as Expected
18 Công nghệ thông tin ĐH Bachelor of Information Technology Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 719
19 Kế toán ĐH Bachelor in Accounting Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 619
20 Tài chính – Ngân hàng ĐH Bachelor in Finance and Banking Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 616
21 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống ĐH Bachelor of Restaurant Management and Gastronomy Viện Đổi mới sáng tạo UPM UPM Cấp CTĐT 478