Nhân sự Phòng Đảm bảo chất lượng

STT Họ và tên Chức vụ Email
1.        Nguyễn Thị Anh Đào Trưởng phòng ntadao@ntt.edu.vn
2.        Nguyễn Hữu Đăng Quang Phó Trưởng phòng nhdquang@ntt.edu.vn
3.        Nguyễn Duy Minh Phó Trưởng phòng ndminh@ntt.edu.vn
4.        Cao Lê Anh Nguyên Phó Trưởng phòng clanguyen@ntt.edu.vn
5.        Nguyễn Quỳnh Anh Chuyên viên nqanh@ntt.edu.vn
6.        Nguyễn Quỳnh Trang Chuyên viên nqtrang@ntt.edu.vn
7.        Nguyễn Thị Ngọc Thùy Thư ký ntnthuy@ntt.edu.vn
8.        Mai Chí Tính Chuyên viên mctinh@ntt.edu.vn
9.        Nguyễn Thị Hà My Nhân viên nthmy@ntt.edu.vn
10.   Ưng Cao Phát Nhân viên ucphat@ntt.edu.vn