Đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học

♥ Khảo sát sơ bộ: Ngày 17/12/2019

♥ Khảo sát chính thức: Từ ngày 24/12 – 26/12/2019

♥ Địa điểm: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

♥ Nội dung: Đánh giá ngoài cấp Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học

♥ Đoàn đánh giá: Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Call Now