Kế hoạch về việc cải tiến hiện trạng được nhận diện từ công tác đánh giá cấp Trường hướng đến kiểm định chính thức tháng 9/2016

1.Mục đích

  • Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (viết tắt là ĐH NTT);
  • Cải tiến các hiện trạng được nhận diện từ công tác tự đánh giá (viết tắt là TĐG) cấp Trường;
  • Triển khai “các hoạt động thực sự có chất lượng” để xây dựng Hồ sơ thông tin – minh chứng (viết tắt là TTMC) đạt “chất lượng”;
  • Đăng ký đánh giá ngoài cấp cơ sở đào tạo (tức cấp Trường) và được kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là GD&ĐT).

2. Yêu cầu

  • Thực hiện nghiêm Kế hoạch cải tiến (viết tắt là KHCT) đã đề ra;
  • Phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan gồm: Hội đồng TĐG, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách TĐG và các đơn vị trực thuộc Trường.

3. Cơ sở thực hiện cải tiến

  • Quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 4/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học), Trường ĐH NTT tiến hành TĐG theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (gồm 61 tiêu chí trong 10 tiêu chuẩn) trong một chu kỳ kiểm định chất lượng;
  • Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (viết tắt là KT&KĐCLGD) về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá trường đại học;
  • Kế hoạch số 50/KH-NTT ngày 23/6/2015 về việc triển khai công tác TĐG cơ sở giáo dục đại học năm 2015;
  • Thông báo số 74/TB-NTT ngày 3/6/2016 của Chủ tịch Hội đồng TĐG về việc các nhóm chuyên trách TĐG lập KHCT để đáp ứng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ GD&ĐT và KHCT của các nhóm chuyên trách TĐG

4. Các mốc thời gian hoàn thành

STT Nội dung Thời gian Đơn vị thực hiện Ghi chú
1 Chỉnh sửa Báo cáo TĐG theo góp ý của Cục KT&KĐCLGD;

Rà soát – cập nhật nội dung của Báo cáo TĐG tại mốc thời gian là 30/6/2016;

4/7/2016 –  Các nhóm chuyên trách TĐG;

–  Ban thư ký.

Thực hiện và gửi lại Cục KT&KĐCLGD để cập nhật trên trang web của Bộ GD&ĐT
2 Xây dựng KHCT của từng nhóm chuyên trách TĐG; 1/7/2016 –  Các nhóm chuyên trách TĐG;

–  Ban thư ký.

3 Xây dựng KHCT tổng thể để cải tiến hiện trạng được nhận diện từ công tác TĐG cấp Trường, hướng đến kiểm định chính thức vào tháng 9/2016; 4/7/2016 –  Hội đồng TĐG;

–  Ban thư ký.

4 Ban thư ký làm việc với từng nhóm chuyên trách TĐG để triển khai KHCT; hàng tuần –  Ban thư ký;

–  Các nhóm chuyên trách TĐG;

5 Tổ theo dõi việc triển khai thực hiện Chiến lược làm việc với nhân sự chủ trì từng Chiến lược thành phần; hàng tháng –  Tổ theo dõi việc triển khai – thực hiện chiến lược;

–  Nhân sự chủ trì từng Chiến lược thành phần;

6 Báo cáo kết quả hoạt động cho Hội đồng TĐG; hàng tháng –  Các nhóm chuyên trách TĐG;

–  Ban thư ký;

7 Họp Hội đồng TĐG; hàng tháng –  Hội đồng TĐG;

–  Ban thư ký;

–  Các nhóm chuyên trách TĐG;

8 Rà soát và cập nhật Chiến lược phát triển Trường ĐH NTT giai đoạn 2014-2020; 31/7/2016 –  Ban rà soát − cập nhật chiến lược;
9 Xây dựng văn bản các chiến lược thành phần; 31/7/2016 –  Nhân sự chủ trì từng chiến lược thành phần;
10 Định kỳ cập nhật − bổ sung Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục cho Báo cáo TĐG tại mốc thời gian  30/6/2016; 15/7/2016 –  Các đơn vị liên quan;

–  Các nhóm chuyên trách TĐG;

–  Ban thư ký;

–  Từ 1/7/2011 đến 30/6/2012 là trường cao đẳng;

–  Từ 1/7/2012 đến 30/6/2016 là trường ĐH.

11 Gửi lại Báo cáo TĐG cho Cục KT&KĐCLGD từ

21/7/2016

đến

30/7/2016

–  Hội đồng TĐG;

–  Ban thư ký;

12 Công bố trong phạm vi nội bộ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Báo cáo TĐG tại mốc thời gian là 30/6/2016 1/8/2016 –  Hội đồng TĐG;

–  Ban thư ký;

13 Đánh giá tư vấn từ

1/9/2016

đến

15/9/2016

–  Đoàn đánh giá tư vấn;

–  Ban thư ký;

–  Các đơn vị liên quan;

14 Đăng ký đánh giá ngoài chính thức. tháng 9/2016 –  Ban thư ký.

Số văn bản: 85/KH-NTT

Ngày ban hành: 4/7/2016

 

Call Now