Họp Hội đồng TĐG cấp Trường ngày 11/4/2016

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học (tức cầp Trường) năm 2015 theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường trân trọng kính mời thầy /cô đến tham dự buổi họp, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 9h00-11h30, ngày 11/4/2016
  2. Địa điểm: Phòng họp A803
  3. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá cấp Trường.
  4. Thành phần tham dự:
  • Hội đồng tự đánh giá (đính kèm Danh sách);
  • Ban thư ký trực thuộc Hội đồng tự đánh giá (đính kèm Danh sách).
  1. Nội dung: Xem xét và góp ý cho Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

_Phiên bản 2016

  1. Chương trình họp
Thời gian Nội dung Thực hiện
9:00 – 9:15 Nêu mục đích của buổi họp; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng
9:15 – 9:30 Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai công tác tự đánh giá của các nhóm chuyên trách; PGS.TS. Tô Minh Thanh,
Trưởng Ban thư ký
9:30 – 9:45 Phát biểu của phản biện nội bộ Báo cáo tự đánh giá cấp Trường_Phiên bản 2016; TS. Phạm Thị Ly, Ủy viên Hội đồng tự đánh giá, người phản biện
9:45 – 10:00 Phản hồi ý kiến về phản biện nội bộ Báo cáo tự đánh giá cấp Trường_Phiên bản 2016 của nhóm chuyên trách số 1; GS.TS. Nguyễn Lộc,
Trưởng Nhóm chuyên trách số 1
10:00 – 11:00 Hội đồng tự đánh giá trao đổi về Báo cáo tự đánh giá cấp Trường_Phiên bản 2016; các thành viên

của Hội đồng tự đánh giá

11:00 – 11:30 Tóm tắt một số việc cần làm ngay sau buổi họp và tuyên bố kết thúc buổi họp. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng

Call Now