Báo cáo về việc tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016

Thực hiện Kế hoạch ĐBCL năm học 2014-2015 của Trường Đại học (viết tắt là ĐH) Nguyễn Tất Thành, Nhà trường tiến hành tổng kết các hoạt động được triển khai theo kế hoạch đã đề ra, gồm các nội dung sau:

  1. Công tác TĐG cấp CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của AUN

 Trong năm học 2014-2015, Nhà Trường đã triển khai kế hoạch chung về việc thu thập – xây dựng Hồ sơ TTMC và viết Báo cáo TĐG cấp CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của AUN cho 11 khoa (gồm Khoa học cơ bản, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, KHNN&CNSH, CNHH&TP, KTXD, Ngoại ngữ, Y, CNTT, và Dược). Để hỗ trợ các khoa tập trung vào việc thu thập – xây dựng Hồ sơ TTMC, bao gồm việc xây dựng các văn bản cốt lõi theo AUN, Ban ĐBCL đã phác thảo Báo cáo TĐG dùng chung cho cấp CTĐT; văn bản này đã được trình xin ý kiến của Phòng Quản lý Đào tạo và các khoa đang tham gia TĐG, và được chính thức thông qua để đưa vào áp dụng ngay.

Ngoài ra, để hỗ trợ cho các khoa đang TĐG, các đơn vị hỗ trợ đào tạo đã cập nhật Báo cáo TĐG_Phiên bản 2 (năm 2015) và cung cấp số liệu bổ sung cho 9 khoa.

  1. Công tác TĐG cấp cơ sở đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH của Bộ GD&ĐT

Thực hiện Công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 3/3/2015 về việc công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, TCCN năm 2015 và 2016, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiến hành TĐG theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH (gồm 61 tiêu chí trong 10 tiêu chuẩn) trong một chu kỳ kiểm định chất lượng, cụ thể:

  • Ngày 15/6/2015, lãnh đạo Trường họp để xác định mục đích, phạm vi và thời gian TĐG cũng như danh sách thành viên của Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách;
  • Ngày 26/6/2015, Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách họp để công bố Quyết định số 201/QĐ-NTT ngày 23/6/2015 về việc thành lập Hội đồng TĐG, Quyết định số 202/QĐ-NTT ngày 23/6/2015 về việc thành lập Ban thư ký và các nhóm chuyên trách; phổ biến chủ trương, mục đích TĐG; triển khai Kế hoạch số 50/KH-NTT ngày 23/6/2015; thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể…;
  • Ngày 1/10/2015, các nhóm chuyên trách nộp file phần nội dung của Báo cáo TĐG_Phiên bản 1 do nhóm phụ trách;
  • Theo kế hoạch, đầu tháng 2/2016 Nhà trường sẽ công bố trong phạm vi nội bộ Báo cáo TĐG của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành_Phiên bản 1 (năm 2016).
  1. Công tác khảo sát các bên liên quan

Ngay từ đầu năm học 2014-2015, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-NTT ngày 11/11/2014 về công tác khảo sát theo đó Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-NTT ngày 22/1/2015 về việc khảo sát sinh viên tốt nghiệpnhà tuyển dụng; Phòng Quản lý Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-NTT ngày 6/2/2015 về việc khảo sát môn học toàn khóa học.

  1. Công tác thu thập thông tin – dữ liệu, cập nhật Báo cáo hiện trạng chất lượng giáo dục ĐH năm 2014

Việc cập nhật thông tin – dữ liệu cho Báo cáo hiện trạng chất lượng giáo dục đại học là việc làm bắt buộc và thường niên theo quy định của Bộ GD&ĐT. Để có cơ sở viết văn bản này, cũng chính là Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục trong các phiên bản của Báo cáo TĐG của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Nhà trường đã lập Kế hoạch số 100/KH-NTT ngày 11/11/2014 đề nghị các đơn vị tổ chức thu thập thông tin – dữ liệu.

Số văn bản: 17/BC-NTT

Ngày ban hành: 9/9/2015

Call Now