Báo cáo tổng kết Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Triển khai Kế hoạch số 86/KH-NTT ngày 1/9/2015 về công tác Đảm bảo chất lượng (viết tắt là ĐBCL) năm học 2015-2016 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Phòng ĐBCL báo cáo tổng kết tiến độ và tình hình thực hiện công tác ĐBCL trong năm học 2015-2016 như sau:

  1. Công tác TĐG (viết tắt là TĐG) cấp chương trình đào tạo (viết tắt là CTĐT) theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là GD&ĐT):

Theo Kế hoạch ĐBCL năm học 2015-2016, các khoa đã triển khai TĐG cấp CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN_phiên bản 2. Đã có 8 khoa hoàn thành Báo cáo TĐG theo 15 tiêu chuẩn, và 3 khoa hoàn thành Báo cáo TĐG theo 7 tiêu chuẩn. Khoa Quản trị kinh doanh đã tiếp Đoàn đánh giá tư vấn; và Khoa Kỹ thuật xây dựng đã hoàn thành Báo cáo TĐGHồ sơ Thông tin – minh chứng (viết tắt là TTMC) để chuẩn bị đón Đoàn.

Tháng 3/2016, Bộ GD&ĐT công bố Thông tư 04 quy định Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CTĐT dựa trên Bộ tiêu chuẩn AUN_phiên bản 3. Nhà trường đã triển khai TĐG theo Bộ tiêu chuẩn cấp CTĐT của Bộ GD&ĐT cho 11 khoa đã TĐG theo Bộ tiêu chuẩn AUN_phiên bản 2 trước đây (gồm: Dược, Y, Khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghệ Sinh học, và Kỹ thuật xây dựng) và 5 khoa mới bắt đầu thực hiện TĐG (gồm: Du lịch và Việt Nam học, Điện – Điện tử, Môi trường, Mỹ thuật, và Cơ khí).

Phòng ĐBCL đã triển khai tập huấn chung từ Tiêu chuẩn 1 đến Tiêu chuẩn 5 trong Thông tư 04 cho toàn bộ 16 khoa nêu trên, và tập huấn riêng theo yêu cầu của 7 khoa (gồm: Công nghệ thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Điện-Điện tử, Cơ Khí, Du lịch và Việt nam học, Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, và Môi trường). Tất cả 16 khoa đã thành lập Tổ ĐBCL và xây dựng Kế hoạch TĐG phù hợp với từng khoa. Năm học 2015-2016, trong giai đoạn 1 (từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016) các khoa tập trung tham gia tập huấn, tìm hiểu – phân tích tình hình tại đơn vị so với yêu cầu của các tiêu chuẩn từ 1 đến 5, xây dựng các văn bản cối lõi (gồm: Chiến lược phát triển khoa giai đoạn 2016-2020, Bản mô tả CTĐT, Chiến lược dạy và học, và Đề cương chi tiết của các học phần trong CTĐT), lấy ý kiến nhà tuyển dụng để điều chỉnh chương trình và xây dựng hoàn thiện webiste. Theo Báo cáo của Phòng Quản trị thông tin và báo cáo các khoa, đến tháng 7/2016, đã có 11/16 khoa (gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Dược, Y, Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghệ Sinh học, Ngoại ngữ, Cơ khí, Kế toán – Kiểm toán, Môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, và Công nghệ thông tin) đưa website vào sử dụng chính thức.

  1. Công tác TĐG cấp cơ sở đào tạo (tức cấp Trường) theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ GD&ĐT

Thực hiện kế hoạch số 50/KH-NTT ngày 23/6/2015 về việc triển khai công tác TĐG cơ sở giáo dục đại học năm 2015, Ban thư ký trực thuộc Hội đồng TĐG (cùng với Hội đồng TĐG và các nhóm chuyên trách) đã hoàn thành Báo cáo TĐG của Trường ĐH NTT_phiên bản 1 vào tháng 3/2016.

Trong quá trình triển khai TĐG, Nhà trường đã tổ chức các buổi trao đổi, tập huấn về chuyên môn: (i) tập huấn Quy trình đánh giá trong do Ông Trần Anh Tuấn – Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học, và TS. Lê Mỹ Phong – Trưởng phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (viết tắt là KT&KĐCLGD), Bộ GD&ĐT, đồng chủ trì vào ngày 22/4/2016, (ii) chia sẻ kinh nghiệm viết Báo cáo TĐG và định lượng các mốc chuẩn tối thiểu cần đạt được của từng tiêu chí do PGS.TS. Trần Thị Hồng – Phó Hiệu trưởng, trình bày vào ngày 3/5/2016.

Ngày 4/7/2016, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-NTT về việc cải tiến hiện trạng được nhận diện từ công tác TĐG cấp Trường, hướng đến kiểm định chính thức vào tháng 9/2016.

Tính đến hết tháng 7/2016, Nhà trường (i) đã rà soát, điều chỉnh và công bố Chiến lược phát triển Trường ĐH NTT giai đoạn 2014-2020 (điều chỉnh lần 1 năm 2015) vào ngày 21/7/2016, (ii) về cơ bản, các nhóm chuyên trách TĐG đã hoàn thiện việc chỉnh sửa Báo cáo TĐG, chốt số liệu và TTMC tại mốc thời gian 30/6/2016, và (iii) hoàn tất Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục cho Báo cáo TĐG tại mốc thời gian 30/6/2016. Ban thư ký đang tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo TĐG của Trường ĐH NTT_phiên bản 3 và gửi lại Cục KT&KĐCLGD dự kiến vào trung tuần tháng 8/2016.

  1. Công tác thu thập thông tin phản hồi các bên có liên quan

Căn cứ trên Kế hoạch ĐBCL năm học 2015-2016, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-NTT ngày 04/11/2015 về việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan trong năm học 2015-2016. Theo đó, các đơn vị đã (i) lập Kế hoạch chi tiết để triển khai việc thu thập thông tin phản hồi các bên có liên quan  và (ii) một số đơn vị đã viết Báo cáo kết quả khảo sát và công bố trong toàn Trường.

  1. Công tác họp giao ban ĐBCL và tập huấn chuyên môn cho các khoa và các đơn vị/ bộ phận hỗ trợ đào tạo:

Đến nay, Nhà trường đã tổ chức 3 lần họp giao ban ĐBCL (theo định kỳ 3 tháng/1 lần) để các khoa và các đơn vị/ bộ phận hỗ trợ đào tạo cùng trao đổi về các nội dung liên quan. Nhà trường cũng tổ chức tập huấn cho các khoa về việc xây dựng CTĐT: (i) 28 giảng viên và cán bộ tham gia tập huấn “Xây dựng CTĐT đáp ứng tiêu chuẩn AUN” do TS. Vũ Thị Phương Anh hướng dẫn (ngày 14/11/2015 và ngày16/12/2015); (ii) gần 100 giảng viên và cán bộ tham gia tập huấn về “Xây dựng chuẩn đầu ra” do TS. Huỳnh Văn Thông hướng dẫn (ngày 20/5, 30/6 và ngày 7/7/2016).

Số văn bản: 12/BC-NTT

Ngày ban hành: 4/8/2016

Call Now