Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm học 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015

Trong năm học 2013-2014, Nhà trường đã bám sát và triển khai thực hiện đúng Kế hoạch đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đã đặt ra ngày từ đầu. Nhìn chung, các đơn vị có tinh thần tích cực trong công tác khá mới mẻ và đầy khó khăn, thách thức này và đạt được một số kết quả thực hiện ban đầu, cụ thể như sau:

  1. Công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN – QA

Các khoa tiến hành tự đánh giá theo 7/15 tiêu chuẩn của Bộ Tiêu chuẩn AUN − QA, gồm các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, và 10:

STT Khoa Kết quả đạt được
1.     Khoa học cơ bản –   Hoàn thành Báo cáo tự đánh giá CTĐT Giáo dục đại cương gồm các kết quả học tập dự kiến, tức là các chuẩn đầu ra (gồm 3 mảng là kiến thức, kỹ năngthái độ) của tất cả các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương nhằm hỗ trợ cho các CTĐT.
2.     Dược –   Hoàn thành Báo cáo tự đánh giá CTĐT Dược sĩ Đại học theo 7/15 tiêu chuẩn.
3.     Khoa Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ hóa học và Thực phẩm –   Hoàn thành Báo cáo tự đánh giá_Phiên bản 2 theo 7/15 tiêu chuẩn, Khoa tiếp tục rà soát − chỉnh sửa và hoàn thiện bộ thông tin − minh chứng đính kèm theo góp ý của Ban ĐBCL.
4.     Khoa Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, và Khoa học Nông nghiệp và Công nghệ sinh học. –   Hoàn thành Báo cáo tự đánh giá_Phiên bản 1 theo 7/15 tiêu chuẩn, Khoa tiếp tục rà soát − chỉnh sửa và hoàn thiện bộ thông tin − minh chứng đính kèm theo góp ý của Ban ĐBCL.

 

  1. Công tác khảo sát các bên liên quan

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ban hành Kế hoạch số 116/KT-NTT, ngày 6/12/2013 về việc tổ chức khảo sát các bên liên quan trong năm học 2013-2014. Theo đó, Phòng Quản lý Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-NTT, ngày 13/1/2014 về việc khảo sát môn học và toàn khóa học; (2) Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên đã ban hành Kế hoạch số 06/KT-NTT, ngày 15/1/2014 về việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp từ 6 tháng trở lên và nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp. Dựa trên kết quả này, các đơn vị đã viết và phổ biến trong phạm vi nội bộ (i) Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát cùng với (ii) Bảng số liệu đã được tích hợp dành riêng cho khoa và các đơn vị có liên quan.

  1. Công tác thu thập thông tin – dữ liệu, cập nhật báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục đại học năm 2014

Việc cập nhật Báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục đại học là việc làm bắt buộc và thường niên theo quy định của Bộ GD&ĐT. Để có cơ sở viết Phần I: Cơ sở dữ liệu chất lượng giáo dục đại học, năm học 2013-2014, Nhà trường đã lập Kế hoạch số 102/KH- NTT, ngày 15/10/2013 cho các đơn vị tổ chức thu thập thông tin – dữ liệu từ các đơn vị, gồm: Tổ chức – Nhân sự, Quản lý đào tạo, Khoa học công nghệ, Tài chính – Kế toán, Quản trị thiết bị, Ban Xây dựng – Quản lý nhà cao tầng, Công ty Dịch vụ và Quản lý ký túc xá, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

  1. Triển khai trang web Ban Đảm bảo chất lượng

Nhằm hỗ trợ cho các đơn vị, nhất là các khoa đào tạo, có nguồn tư liệu về công tác ĐBCL, ngay từ đầu năm học 2013-2014, Nhà trường đã đầu tư xây dựng trang web riêng cho công tác này. Mọi công văn chỉ đạo của Ban Giám hiệu, công văn hướng dẫn, triển khai công tác, tư liệu tham khảo, kế hoạch, thông báo, giấy mời… đều được Ban ĐBCL đăng tải trên trang web theo địa chỉ http://ntt.edu.vn/web_bandbcl.

Số văn bản: 13/BC-NTT

Ngày ban hành: 06/8/2014

Call Now