Nhân sự Phòng Đảm bảo chất lượng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1.       

Nguyễn Thị Anh Đào

Trưởng phòng

ntadao@ntt.edu.vn

2.       

Nguyễn Hữu Đăng Quang

Phó Trưởng phòng

nhdquang@ntt.edu.vn

3.       

Nguyễn Duy Minh

Phó Trưởng phòng

ndminh@ntt.edu.vn

4.       

Cao Lê Anh Nguyên

Phó Trưởng phòng

clanguyen@ntt.edu.vn

5.       

Nguyễn Quỳnh Anh

Chuyên viên

nqanh@ntt.edu.vn

6.       

Nguyễn Quỳnh Trang

Chuyên viên

nqtrang@ntt.edu.vn

7.       

Nguyễn Thị Ngọc Thùy

Thư ký

ntnthuy@ntt.edu.vn

8.       

Mai Chí Tính

Chuyên viên

mctinh@ntt.edu.vn

9.       

Nguyễn Thị Hà My

Nhân viên

nthmy@ntt.edu.vn

10.  

Ưng Cao Phát

Nhân viên

ucphat@ntt.edu.vn