Đào tạo

Khoa Kỹ thuật thực phẩm & môi trường đào tạo 3 chuyên ngành chính:

Chuyên ngành đào tạo

Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

Image Box text

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Image Box text

Ngành Công nghệ thực phẩm

Image Box text

CHƯƠNG TRÌNH VĂN BẰNG ĐÔI – NGÀNH CNTP

Image Box text

Đối tác liên kết