Chiến lược Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035

Mục tiêu chiến lược 1: Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tổng thể

 • Mục tiêu cụ thể 1.1: Củng cố cơ cấu tổ chức đảm bảo chất lượng của Nhà trườn
 • Mục tiêu cụ thể 1.2: Nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện đảm bảo chất lượng của Nhà trường.
 • Mục tiêu cụ thể 1.3: Cải tiến chất lượng liên tục thông qua Hệ thống đánh giá nội bộ của Nhà trường.

Mục tiêu chiến lược 2: Nghiên cứu nội bộ (Institutional research) nhằm thúc đẩy quá trình ra quyết định về đảm bảo chất lượng dựa trên dữ liệu.

 • Mục tiêu cụ thể 2.1: Thiết lập, kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng từ đầu vào, quá trình, và đầu ra.
 • Mục tiêu cụ thể 2.2: Phát triển hệ thống thu thập và lưu trữ dữ liệu điện tử.
 • Mục tiêu cụ thể 2.3: Cải tiến chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong để đề xuất quyết định/ giải pháp với Hội đồng đảm bảo chất lượng dựa trên dữ liệu.

Mục tiêu chiến lược 3: Kiểm định chất lượng giáo dục đạt chuẩn theo các Bộ tiêu chuẩn trong nước, khu vực.

 • Mục tiêu cụ thể 3.1: Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia.
 • Mục tiêu cụ thể 3.2: Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
 • Mục tiêu cụ thể 3.3: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo chuẩn quốc gia.

Mục tiêu chiến lược 4: Khẳng định vị thế của Nhà trường trong nước, khu vực, quốc tế thông qua hoạt động gắn sao, và xếp hạng.

 • Mục tiêu cụ thể 4.1: Nghiên cứu các bảng xếp hạng khu vực và thế giới, đề xuất bảng xếp hạng phù hợp với Nhà trường.
 • Mục tiêu cụ thể 4.2: Tham gia gắn sao theo Bộ tiêu chuẩn đối sánh trong nước UPM và quốc tế QS Stars.

(Trích VB CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035)

Call Now