CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1.CHỨC NĂNG

 • Tham mưu, tư vấn cho BGH các giải pháp về công tác ĐBCL và KĐCL tại Trường;
 • Tổ chức thực hiện công tác ĐBCL và KĐCL tại Trường;
 • Tuyên truyền việc xây dựng văn hóa chất lượng tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường.

2. NHIỆM VỤ

 • Xây dựng và trình BGH ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động ĐBCL và KĐCL tại Trường;
 • Tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Trường triển khai các hoạt động TĐG cấp Trường, tức cấp cơ sở đào tạo, theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT;
 • Tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ các khoa triển khai hoạt động TĐG cấp CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của AUN và của Bộ GD&ĐT;
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đánh giá tư vấn/ đánh giá ngoài chính thức cấp Trường và cấp CTĐT;
 • Phối hợp với Phòng QLĐT, các khoa, các đơn vị có liên quan xây dựng bộ công cụ TĐG (phiếu khảo sát, bảng câu hỏi, biểu mẫu thống kê…) và thực hiện khảo sát SV, khảo sát toàn khóa học, khảo sát SVTN, khảo sát chất lượng dịch vụ;
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo, và tập huấn cho cán bộ, giảng viên, và nhân viên về các nội dung liên quan đến công tác ĐBCL và KĐCL trong giáo dục ĐH.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (viết tắt là ĐH NTT) có bộ phận chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng (viết tắt là ĐBCL), trải qua các thời kỳ sau:

 • Ban Đảm bảo chất lượng (theo Quyết định số 444/QĐ-NTT ký ngày 04/10/2012);
 • Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Đảm bảo chất lượng (theo Quyết định số 74/QĐ-NTT ký ngày 7/3/2016, trên cơ sở sáp nhập Ban Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên );
 • Phòng Đảm bảo chất lượng (ttheo Quyết định số 358/QĐ-NTT do ký ngày 6/8/2016, trên cơ sở tách bộ phận Quan hệ doanh nghiệp).

Phòng Đảm bảo chất lượng hiện nay có:

04 nhân sự là lãnh đạo, gồm:

 • ThS. Nguyễn Thị Anh Đào -Trưởng phòng phụ trách về chiến lược ĐBCL, công tác khảo sát, tài chính, nhân sự và quản lý chung;
 • ThS. Cao Lê Anh Nguyên – Phó Trưởng phòng phụ trách ĐBCL về Chiến lược;
 • ThS. Nguyễn Hữu Đăng Quang – Phó Trưởng phòng phụ trách mảng công tác Tự đánh giá (viết tắt là TĐG) cấp Chương trình đào tạo (viết tắt là CTĐT);
 • ThS. Nguyễn Duy Minh – Phó Trưởng phòng phụ trách mảng công tác TĐG cấp Trường; Mục tiêu chất lượng (viết tắt là MTCL) cấp Trường và đơn vị trực thuộc và Nghiên cứu khoa học.

02 chuyên viên phụ trách mảng ĐBCL, gồm:

 • ThS. Nguyễn Quỳnh Anh;
 • CN. Nguyễn Quỳnh Trang.

01 thư ký của Phòng ĐBCL: Nguyễn Thị Ngọc Thùy.