Hình ảnh khai mạc đánh giá ngoài 04 CTĐT theo AUN-QA ngày 11/9/2019

12-min   15-min

13-min   14-min

17-min   20-min

16-min   10-min

Lễ khai mạc đánh giá ngoài CTĐT Công nghệ thông tin, Quản trị khách sạn, Tài chính ngân hàng và Ngôn ngữ Anh theo AUN-QA

18-min   21-min

20190911135614__mg_8178-min   19-min

Đoàn đánh giá ngoài AUN-QA tham quan cơ sở vật chất của các khoa