Hình ảnh hội thảo DACUM “Phân tích nghề và các yêu cầu năng lực đối với sinh viên tốt nghiệp” Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn AUN_QA ngày 03/02/2018

k-ngoau-ngu_00002   k-ngoau-ngu_00001

k-ngoau-ngu_00004   k-ngoau-ngu_00006

k-ngoau-ngu_00007   k-ngoau-ngu_00009

k-ngoau-ngu_00008   k-ngoau-ngu_00011

k-ngoau-ngu_00012   k-ngoau-ngu_00015

k-ngoau-ngu_00016   k-ngoau-ngu_00017

k-ngoau-ngu_00019   k-ngoau-ngu_00020

k-ngoau-ngu_00022   k-ngoau-ngu_00023

k-ngoau-ngu_00025   k-ngoau-ngu_00027

k-ngoau-ngu_00030   k-ngoau-ngu_00038

k-ngoau-ngu_00039   k-ngoau-ngu_00040

k-ngoau-ngu_00033