Hình ảnh bế mạc đánh giá ngoài 04 CTĐT theo AUN-QA ngày 13/9/2019

dsc04202-min   dsc04245-min

dsc04233-min   dsc04220-min

dsc04072-min   dsc04108-min

dsc04158-min   dsc04196-min

dsc04114-min   dsc04116-min

Các đánh giá viên của Đoàn AUN-QA tổng kết sơ lược kết quả đánh giá các chương trình đào tạo

dsc04079-min   dsc04061-min

dsc04239-min   dsc04197-min

Toàn cảnh giảng viên lắng nghe nội dung tổng kết của Đoàn đánh giá ngoài AUN-QA