Thư mời họp giao ban đảm bảo chất lượng tháng 8.2018