Kế hoạch về việc tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp Chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo