Thông báo về việc tổng kết các hoạt động cải tiến giữa sau đánh giá ngoài và triển khai viết báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định cấp cơ sở giáo dục năm 2019