Danh sách kết quả KĐCLGD

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC

Cơ sở giáo dục (CSGD) Bộ tiêu chuẩn Kết quả Báo cáo tự đánh giá Nghị quyết Giấy chứng nhận KĐCLGD
Năm 2019

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

QS Stars Methodology

4 sao

Có giá trị đến tháng 10/2022

Đã được cấp Giấy chứng nhận của tổ chức QS (*)

 

Năm 2017

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

QĐ 06/VBHN-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học

Đạt 80,33%

Có giá trị đến ngày 03/5/2022

 

 

Báo cáo TĐG để đăng ký kiểm định CLGD trường ĐH

Báo cáo TĐG giữa chu kỳ KĐCLGD giai đoạn 5 năm (2017-2022)

Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD

Công bố ngày 27/3/2017

Đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của VNU-HCM-CEA

 

Năm 2016

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

QS Stars Methodology

3 sao

Có giá trị đến tháng 10/2019

Đã được cấp Giấy chứng nhận của tổ chức QS

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đường link chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=6838

Chương trình đào tạo (CTĐT) Bộ tiêu chuẩn Kết quả Báo cáo tự đánh giá Nghị quyết Giấy chứng nhận KĐCLGD
Năm 2020    
CTĐT ngành Dược học trình độ đại học Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH

Đạt 92%

Có giá trị đến ngày 18/5/2025

 

Báo cáo TĐG CTĐT ngành Dược học Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, 18/3/2020

Công bố ngày 15/4/2020

Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của VNU-HCM-CEA.

 

Năm 2019
CTĐT ngành Quản trị khách sạn, trình độ đại học Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH

Đạt 96%

Có giá trị đến 07/10/2024

Báo cáo TĐG chương trình Quản trị khách sạn Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019

Công bố ngày 05/9/2019

Được cấp Giấy chứng nhận đánh giá chất lượng giáo dục của VNU-HCM-CEA
CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, trình độ đại học Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH

Đạt 88%

Có giá trị đến ngày 07/10/2024

Báo cáo TĐG CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019

Công bố ngày 05/9/2019

Được cấp Giấy chứng nhận đánh giá chất lượng giáo dục  của VNU-HCM-CEA
CTĐT ngành Công nghệ thông tin, trình độ đại học Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0

Đạt

Có giá trị đến ngày 12/10/2024

AUN-QA Self Assessment Report Bachelor of Information Technology Số chứng nhận AP472NTTUSEP19 ngày 13/10/2019 của tổ chức AUN-QA Được cấp Giấy chứng nhận đánh giá chất lượng giáo dục của AUN-QA (**)
CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, trình độ đại học Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0

Đạt

Có giá trị đến ngày 12/10/2024

AUN-QA Self Assessment Report Bachelor of Arts in English Studies Số chứng nhận AP473NTTUSEP19 ngày 13/10/2019 của tổ chức AUN-QA Được cấp Giấy chứng nhận đánh giá chất lượng giáo dục của AUN-QA.

 

CTĐT ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0

Đạt

Có giá trị đến ngày 12/10/2024

AUN-QA Self Assessment Report Bachelor in Business Administration Số chứng nhận AP474NTTUSEP19 ngày 13/10/2019 của tổ chức AUN-QA Được cấp Giấy chứng nhận đánh giá chất lượng giáo dục của AUN-QA.
CTĐT ngành Tài chính ngân hàng, trình độ đại học Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0

Đạt

Có giá trị đến ngày 12/10/2024

AUN-QA Self Assessment Report Bachelor in Finance and Banking Số chứng nhận AP475NTTUSEP19 ngày 13/10/2019 của tổ chức AUN-QA Được cấp Giấy chứng nhận đánh giá chất lượng giáo dục của AUN-QA.

Ghi chú:

  • (*) Tổ chức QS (Quacquarelli Symonds – Tên của 2 nhà sáng lập): là một tổ chức xếp hạng và xếp loại gắn sao các trường đại học trên thế giới. Được thành lập năm 2004 cùng với sự ra đời của Bảng Xếp hạng đại học thế giới, QS ngày càng khẳng định được vị thế hàng đầu của mình, và là một trong ba tổ chức xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bắt đầu tìm hiểu và tham gia QS Stars từ năm 2015.
  • (**) Tổ chức AUN – QA (Asean University Netwwork Quality Assurance): Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN được thành lập năm 1998  với tư cách là mạng lưới đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học của ASEAN với trách nhiệm thúc đẩy việc đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức khu vực, quốc tế nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng ASEAN. Đến năm 2019 , tổ chức AUN-QA có 106 thành viên liên kết. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trở thành thành viên liên kết của AUN-QA  tháng 04/2017.