Kế hoạch tổ chức tập huấn tổng quát về đo lường và đánh giá đề thi ngày 16/9/2016