Kế hoạch đón tiếp ông Johnson Ong – Chuyên viên kiểm định AUN