news_logo_04

Khung tham chiếu trình độ Đông Nam Á

Khung tham chiếu  trình độ Đông Nam Á sẽ  là cơ sở của một nhóm các nguyên tắc đảm bảo chất lượng đã được thống nhất và những tiêu chuẩn rõ ràng, nhằm xây dựng sự tin cậy vào trình độ quốc gia và các tiêu chuẩn chất lượng của khu vực. Khung tham chiếu này… Xem thêm